شب هفتم محرم ۱۳۹۸

شب هفتم محرم ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ لالایی گلم دیگه بخواب کبوتر من زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۱۸ ۰ ۰ ۵۸۶۰ ۳۶۰۲
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ ساحل چشمامو از بچگی دریا کردم شور ۳.۳ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۴۰۵۴ ۳۱۰۵
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ هوای گرم و نمیاد بارون واحد ۵.۲ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۳۱۰۲ ۲۴۳۳
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ بس کن رباب خوشی به ما نیومده واحد ۳.۶ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۲۸۱۰ ۲۴۰۹
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ عشق بی همتا حضرت دریا واحد ۴.۷ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۳۲۸۶ ۲۲۶۵
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ به سوی تو قدم قدم شور ۴.۶ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۳۷۶۵ ۳۱۵۹