شب هفتم محرم ۱۳۹۸

شب هفتم محرم ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ لالایی گلم دیگه بخواب کبوتر من زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۱۸ ۰ ۰ ۴۵۰۳ ۲۸۷۵
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ ساحل چشمامو از بچگی دریا کردم شور ۳.۳ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۳۱۳۸ ۲۴۲۸
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ هوای گرم و نمیاد بارون واحد ۵.۲ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۲۲۸۳ ۱۸۵۳
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ بس کن رباب خوشی به ما نیومده واحد ۳.۶ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۲۱۹۱ ۱۸۷۵
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ عشق بی همتا حضرت دریا واحد ۴.۷ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۱۹۴۲ ۱۶۲۸
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ به سوی تو قدم قدم شور ۴.۶ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۲۹۴۳ ۲۳۳۸