شب هفتم محرم ۱۳۹۸

شب هفتم محرم ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ ای غنچه ناز زمینه ۵.۴ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۴۵۴۴ ۲۵۹۳
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ گاهی وقتا توی خواب آروم میشه واحد ۷.۱ ۷:۱۸ ۰ ۰ ۳۲۲۲ ۲۰۷۶
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ سر کنم با چای روضه لبمو تر کنم شور ۵.۵ ۵:۳۳ ۰ ۰ ۳۹۱۶ ۲۶۳۷