شب هشتم محرم ۱۳۹۸

شب هشتم محرم ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۴۱ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند مناجات ۵ ۵:۰۲ ۱ ۱ ۴۹۶۵ ۱۸۰۹
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ مثل حیدر برگشت روضه ۵.۵ ۵:۱۴ ۱ ۱ ۲۹۴۵ ۲۸۷۸
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ خواهرت تو خیمه گریبون درید زمینه ۳.۹ ۳:۴۷ ۱ ۱ ۶۳۹۸ ۴۹۷۲
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ بالا بلنده بابا گیسو کمنده بابا زمینه ۵.۸ ۵:۵۰ ۲ ۲ ۷۶۲۷ ۵۵۲۷
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ اگر از تنم جدا کنی سرم زمینه ۵.۴ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۶۳۴۹ ۵۰۲۹
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ سنگ تو را به سینه میزنم یا امام حسین واحد ۴.۱ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۴۹۵۳ ۳۲۸۶
۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ از تو یا علی هر چه می رسد تک ۲.۳ ۲:۰۴ ۰ ۰ ۵۱۱۹ ۳۶۲۴