شب هشتم محرم ۱۳۹۸

شب هشتم محرم ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۷ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند مناجات ۵ ۵:۰۲ ۱ ۱ ۳۴۰۸ ۱۲۶۷
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ مثل حیدر برگشت روضه ۵.۵ ۵:۱۴ ۱ ۱ ۲۰۸۵ ۱۴۴۶
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ خواهرت تو خیمه گریبون درید زمینه ۳.۹ ۳:۴۷ ۱ ۱ ۵۱۱۹ ۳۵۳۶
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ بالا بلنده بابا گیسو کمنده بابا زمینه ۵.۸ ۵:۵۰ ۲ ۲ ۶۰۶۱ ۴۲۰۰
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ اگر از تنم جدا کنی سرم زمینه ۵.۴ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۵۱۳۴ ۳۸۸۰
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ سنگ تو را به سینه میزنم یا امام حسین واحد ۴.۱ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۳۹۷۶ ۲۵۶۱
۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ از تو یا علی هر چه می رسد تک ۲.۳ ۲:۰۴ ۰ ۰ ۳۸۱۲ ۲۶۶۴