شب هشتم محرم ۱۳۹۸

شب هشتم محرم ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ تا خدایی خدا در دل و جان است حسین مناجات ۴.۱ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۲۱۰۵ ۹۰۵
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ شد شب هشتم و بسه صبوری روضه ۳.۱ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۱۲۶۱ ۹۱۰
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ رفت و پشت سر دوون دوون زمینه ۶.۸ ۶:۵۴ ۰ ۰ ۴۱۵۰ ۲۹۵۸
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ والا علی اکبر واحد ۲.۶ ۲:۳۷ ۰ ۰ ۲۷۴۵ ۱۹۶۶
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ یا علی عازم میدان شده حالا علی شور ۲.۵ ۲:۲۷ ۰ ۰ ۳۴۹۰ ۲۵۲۸