شب هشتم محرم ۱۳۹۸

شب هشتم محرم ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ علی یه چیزی به بابا بگو وای علی زمینه ۵.۹ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۲۳۲۶ ۱۳۷۲
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ الحق که تو یادآور خیبری شور ۴.۱ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۱۶۲۴ ۱۲۳۵
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ وقتی که زره می پوشه شور ۵.۱ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۱۸۴۸ ۱۷۹۲
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ سحر وقتی که اذان آخر رو می گفتی گریه کردم واحد ۱۰.۳ ۱۰:۵۸ ۰ ۰ ۱۶۵۵ ۱۲۳۷
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ قدر قدرت قوی شوکت تک ۴.۷ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۱۰۸۲ ۹۷۰
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ وسط سینه زنی حس می کنم پیش منی شور ۳.۸ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۱۵۲۵ ۱۳۳۷