شب تاسوعا ۱۳۹۸

شب تاسوعا ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۸ تا روی خاک پا کشیدی عزیزم روضه ۴.۴ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۴۱۰۶ ۱۵۴۸
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۸ روی خاکی و من خم شده کمرم زمینه ۷ ۷:۲۶ ۰ ۰ ۶۱۵۵ ۴۹۶۲
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۸ انا فتحنای خدا یعنی اباالفضل واحد ۲.۸ ۲:۴۹ ۰ ۰ ۴۰۷۷ ۲۸۹۹
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۸ یه روز قطره میشه بارون واحد ۳.۸ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۳۹۲۱ ۲۸۴۲
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۸ ساقیا لاله شیرین لقا شور ۳.۲ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۴۹۷۸ ۳۵۷۲