شب تاسوعا ۱۳۹۸

شب تاسوعا ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۸ تا روی خاک پا کشیدی عزیزم روضه ۴.۴ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۲۹۷۰ ۱۰۸۹
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۸ روی خاکی و من خم شده کمرم زمینه ۷ ۷:۲۶ ۰ ۰ ۴۸۷۳ ۳۷۵۲
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۸ انا فتحنای خدا یعنی اباالفضل واحد ۲.۸ ۲:۴۹ ۰ ۰ ۳۲۸۲ ۲۲۱۹
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۸ یه روز قطره میشه بارون واحد ۳.۸ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۳۱۶۱ ۲۲۰۸
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۸ ساقیا لاله شیرین لقا شور ۳.۲ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۴۰۸۳ ۲۷۳۵