شب عاشورا ۱۳۹۸

شب عاشورا ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۴۸ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۸ به سینه هر که تمنای کربلا دارد مناجات ۴.۹ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۶۰۵۴ ۲۱۸۸
۲ شب عاشورا ۱۳۹۸ مستانه برگشته مثل کبوتر اشک من از لانه برگشته روضه ۱۱.۷ ۱۲:۰۷ ۰ ۰ ۳۱۰۶ ۲۳۶۰
۳ شب عاشورا ۱۳۹۸ کنار علقمه شد غوغا نوحه ۳.۹ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۵۲۶۷ ۳۴۴۰
۴ شب عاشورا ۱۳۹۸ رفتی برادرت تنهاتر شد زمینه ۹ ۹:۱۵ ۰ ۰ ۹۰۰۱ ۶۰۸۱
۵ شب عاشورا ۱۳۹۸ وای وای خدایا برادرم تشنم زمینه ۳.۲ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۶۹۹۳ ۵۵۵۲
۶ شب عاشورا ۱۳۹۸ گفتی میان خیمه برایت دعا کنم واحد ۴ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۵۲۶۷ ۳۳۰۷