شب هشتم محرم ۱۳۹۸

شب هشتم محرم ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ در صورت نور نبوی زمینه ۵.۴ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۳۷۱۹ ۲۲۲۴
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ علی آقای منه منم غلام علی شور ۴.۹ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۳۴۱۸ ۲۴۴۰
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ من آنم که مست دلبرم تک ۳.۷ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۲۵۲۰ ۱۷۶۲
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ یوسف آل بنی هاشم علی اکبر تک ۵.۶ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۲۰۹۱ ۱۷۵۸