شب هشتم محرم ۱۳۹۸

شب هشتم محرم ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ در صورت نور نبوی زمینه ۵.۴ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۲۵۳۳ ۱۵۷۳
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ علی آقای منه منم غلام علی شور ۴.۹ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۲۱۹۰ ۱۷۰۰
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ من آنم که مست دلبرم تک ۳.۷ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۱۷۳۵ ۱۲۵۹
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ یوسف آل بنی هاشم علی اکبر تک ۵.۶ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۱۵۳۱ ۱۲۸۹