شب عاشورا ۱۳۹۸

شب عاشورا ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۸ شب جدایی شده داد بی داد روضه ۴.۱ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۲۷۶۰ ۱۰۱۵
۲ شب عاشورا ۱۳۹۸ قلب شب غوغاست زمینه ۸.۲ ۸:۴۶ ۰ ۰ ۳۲۴۰ ۲۴۷۸
۳ شب عاشورا ۱۳۹۸ ویلی یا حسین یا قتیل العبرات زمینه ۶.۳ ۶:۳۹ ۰ ۰ ۳۳۶۲ ۲۹۰۶
۴ شب عاشورا ۱۳۹۸ یا حسین کشته افتاده به صحرا حسین شور ۲.۲ ۲:۱۳ ۰ ۰ ۳۰۳۸ ۲۱۰۶
۵ شب عاشورا ۱۳۹۸ دست تقدیر گریه می کنه ای وای شور ۵.۱ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۳۲۲۱ ۲۹۵۴