روز هفتم محرم ۱۳۹۸

روز هفتم محرم ۱۳۹۸

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ روز هفتم محرم ۱۳۹۸ دریای تشنه لب آروم جونم زمینه ۶.۲ ۶:۱۹ ۰ ۰ ۱۹۹۲ ۱۱۸۴
۲ روز هفتم محرم ۱۳۹۸ خون گلوت کرده خضابم واحد ۳.۹ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۷۴۴ ۸۰۹
۳ روز هفتم محرم ۱۳۹۸ بر لب دریا لب دریا دلان خشکیده است واحد ۴.۵ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۸۶۷ ۸۴۲
۴ روز هفتم محرم ۱۳۹۸ مکن تلظی ای نیلوفر مادر شور ۴.۳ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۱۵۳۱ ۱۳۸۴