شام غریبان ۱۳۹۸

شام غریبان ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۸ سری به روی نیزه ها بلنده روضه ۴.۹ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۳۳۶۰ ۱۴۲۴
۲ شام غریبان ۱۳۹۸ هجوم ناگهان و وای زینب روضه ۳.۸ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۱۷۶۷ ۱۱۹۴
۳ شام غریبان ۱۳۹۸ از وقتی رفتی صد بار دور گودالت گشتم زمینه ۸.۹ ۹:۳۳ ۰ ۰ ۴۷۷۳ ۳۲۴۱
۴ شام غریبان ۱۳۹۸ دست تقدیر گریه می کنه ای وای شور ۴.۵ ۴:۴۶ ۱ ۱ ۳۶۴۸ ۲۵۰۷