روز تاسوعا ۱۳۹۸

روز تاسوعا ۱۳۹۸

از نریمان پناهی، ۵ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ روز تاسوعا ۱۳۹۸ آب آور حرم دل نگرونم زمینه ۴.۴ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۳۷۵۷ ۱۵۹۹
۲ روز تاسوعا ۱۳۹۸ وقتی که دست تو جدا شد واحد ۳.۱ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۱۵۸۸ ۸۹۷
۳ روز تاسوعا ۱۳۹۸ شد راهی فرات تا بیاره برات شور ۲.۷ ۲:۳۵ ۰ ۰ ۲۷۹۶ ۱۷۸۹
۴ روز تاسوعا ۱۳۹۸ بلند شو عباس ای امیر لشکرم شور ۲.۶ ۲:۲۹ ۰ ۰ ۲۹۰۱ ۱۷۳۱
۵ روز تاسوعا ۱۳۹۸ ایها الغریب ایها الغریب شور ۷.۴ ۷:۴۷ ۰ ۰ ۳۷۱۹ ۱۷۴۷