شام غریبان ۱۳۹۸

شام غریبان ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۸ دیره اما حداقل اومدم زمینه ۹.۸ ۱۰:۱۵ ۱ ۱ ۱۸۳۵ ۱۱۴۸
۲ شام غریبان ۱۳۹۸ کربلا یه دشت گلگلونه زمینه ۶.۳ ۶:۲۸ ۱ ۱ ۹۴۸ ۹۱۶
۳ شام غریبان ۱۳۹۸ آقاجون فقط میخوام من ازت شور ۴.۳ ۴:۱۱ ۰ ۰ ۳۱۲۸ ۱۳۶۲
۴ شام غریبان ۱۳۹۸ شبای بدون هیئتت آقا برای ما تاریک و سرده شور ۶ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۱۴۸۹ ۱۱۹۵