روز عاشورا ۱۳۹۸

روز عاشورا ۱۳۹۸

از نریمان پناهی، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ روز عاشورا ۱۳۹۸ ای شاه بی سپاه زمینه ۳.۳ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۵۷۵۰ ۲۳۶۱
۲ روز عاشورا ۱۳۹۸ امان از این غروب دلگیر واحد ۳.۶ ۳:۴۱ ۰ ۰ ۲۶۲۸ ۱۴۷۷
۳ روز عاشورا ۱۳۹۸ ایها الغریب ایها الغریب شور ۱۰.۴ ۱۱:۰۶ ۰ ۰ ۵۱۴۳ ۲۹۷۵