شب ۳ صفر ۱۳۹۸

شب ۳ صفر ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۸ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب ۳ صفر ۱۳۹۸ زینب بساط کاخ ستم را بهم زده روضه ۳.۵ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۱۳۲۵ ۶۱۸
۲ شب ۳ صفر ۱۳۹۸ لب های تو مگر چقدر سنگ خورده است روضه ۲.۲ ۲:۱۱ ۰ ۰ ۵۶۱ ۵۵۸
۳ شب ۳ صفر ۱۳۹۸ نور می بینم نور می بینم زمینه ۵ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۴۳۳۶ ۲۸۷۳
۴ شب ۳ صفر ۱۳۹۸ اگه قطره بودم دوست داشتم زمینه ۴.۷ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۱۸۳۳ ۱۲۶۶
۵ شب ۳ صفر ۱۳۹۸ مردن برای تو آسونه شور ۴.۹ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۲۹۹۱ ۱۵۷۷