شب ۴ صفر ۱۳۹۸

شب ۴ صفر ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۲۱ ثانیه

۱ شب ۴ صفر ۱۳۹۸ از همان روز که مسکین سرای تو شدم مناجات ۵.۸ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۱۴۴۵ ۶۴۰
۲ شب ۴ صفر ۱۳۹۸ زینب طلوع بود ولی ابتدا نداشت روضه ۵.۳ ۵:۳۱ ۰ ۰ ۷۸۷ ۵۸۴
۳ شب ۴ صفر ۱۳۹۸ ای سر بریده بال و پرم را نگاه کن روضه ۲.۱ ۲:۰۱ ۰ ۰ ۹۲۲ ۶۳۰
۴ شب ۴ صفر ۱۳۹۸ می رسد رزق محبان اباعبدالله واحد ۲.۹ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۱۴۰۲ ۹۹۱
۵ شب ۴ صفر ۱۳۹۸ قدم قدم موکبا رو می گردم واحد ۷.۸ ۸:۱۷ ۰ ۰ ۵۷۶۳ ۲۴۱۳