شب ۵ صفر ۱۳۹۸

شب ۵ صفر ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ شب ۵ صفر ۱۳۹۸ پدرم ماتمش خدادای ست روضه ۵.۱ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۱۹۳۷ ۵۷۹
۲ شب ۵ صفر ۱۳۹۸ همه دنیا برای بقیه روضه ۶.۱ ۶:۲۰ ۰ ۰ ۱۰۳۳ ۴۹۳
۳ شب ۵ صفر ۱۳۹۸ خوابیدم خوابت رو دیدم بابا زمینه ۲.۹ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۲۹۱۳ ۱۳۶۱
۴ شب ۵ صفر ۱۳۹۸ تو صدات دعوت و شرمنده از این تأخیرم زمینه ۶.۲ ۶:۳۲ ۰ ۰ ۲۹۴۵ ۱۳۹۰
۵ شب ۵ صفر ۱۳۹۸ از خیمه دویدم دیدم که خمیدی شور ۲.۹ ۲:۵۲ ۰ ۰ ۲۷۵۴ ۱۲۵۲