شب ۵ صفر ۱۳۹۸

شب ۵ صفر ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ شب ۵ صفر ۱۳۹۸ گوشه خرابه ها نشسته بود روضه ۸.۳ ۸:۳۹ ۰ ۰ ۱۳۸۱ ۴۹۴
۲ شب ۵ صفر ۱۳۹۸ نور می بینم نور می بینم زمینه ۴.۵ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۴۴۲۸ ۱۷۴۴
۳ شب ۵ صفر ۱۳۹۸ اصلا بهتر که تو رفتی زمینه ۷.۵ ۷:۴۷ ۰ ۰ ۱۸۶۷ ۹۵۴
۴ شب ۵ صفر ۱۳۹۸ من مزه عشقو میچشم با چایی روضه های تو شور ۲.۹ ۲:۴۸ ۰ ۰ ۱۶۴۷ ۱۰۵۸