شب ۶ صفر ۱۳۹۸

شب ۶ صفر ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ شب ۶ صفر ۱۳۹۸ وقتی که دید موج عطش بی حساب شد روضه ۸.۹ ۹:۳۳ ۰ ۰ ۱۶۱۷ ۴۶۸
۲ شب ۶ صفر ۱۳۹۸ یه نفر هست که هنوز حالم باهاش خوب میشه زمینه ۵.۹ ۶:۱۸ ۰ ۰ ۲۳۵۱ ۱۳۴۲
۳ شب ۶ صفر ۱۳۹۸ صاحب علم بمون زمینه ۵.۴ ۵:۴۳ ۰ ۰ ۲۰۲۳ ۱۲۲۸
۴ شب ۶ صفر ۱۳۹۸ لشکر جمع دور گودال زمینه ۵.۷ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۱۵۵۸ ۹۳۸
۵ شب ۶ صفر ۱۳۹۸ امام صادق فرمود البشارت ای مؤمنین واحد ۴.۴ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۲۴۴۷ ۱۰۴۷
۶ شب ۶ صفر ۱۳۹۸ رو بال فرشته ها دارن میان زائرا شور ۲.۴ ۲:۲۷ ۰ ۰ ۵۰۵۲ ۱۹۸۱