۱۳ مهر ۱۳۹۸

۱۳ مهر ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ السلام ای آفتاب عالم بالا حسن زمینه ۴.۵ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۴۷۰۸ ۱۳۹۸
۲ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ اونی که غریب تر از حسین بی کفنه زمینه ۵.۵ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۵۷۹۱ ۱۸۵۶
۳ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ آقای کریمم یار قدیمم شور ۵.۳ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۵۵۹۱ ۱۸۴۷
۴ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ خوشم که از ازل شدم به درگهت گدا حسن واحد ۶.۲ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۴۸۱۸ ۱۲۳۳
۵ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ بدم الحسین راهیم کن حرم حسین شور ۵.۶ ۵:۴۸ ۰ ۰ ۲۳۸۰ ۱۲۲۳