۱۳ مهر ۱۳۹۸

۱۳ مهر ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ السلام ای آفتاب عالم بالا حسن زمینه ۴.۵ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۶۰۸۷ ۱۹۹۱
۲ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ اونی که غریب تر از حسین بی کفنه زمینه ۵.۵ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۶۹۳۳ ۲۵۴۶
۳ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ آقای کریمم یار قدیمم شور ۵.۳ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۹۳۳۰ ۳۳۱۶
۴ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ خوشم که از ازل شدم به درگهت گدا حسن واحد ۶.۲ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۵۲۶۴ ۱۶۲۶
۵ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ بدم الحسین راهیم کن حرم حسین شور ۵.۶ ۵:۴۸ ۰ ۰ ۴۷۵۵ ۲۱۸۹