شب ۷ صفر ۱۳۹۸

شب ۷ صفر ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ شب ۷ صفر ۱۳۹۸ دوباره با آه و زاری روضه ۶.۶ ۶:۵۲ ۰ ۰ ۵۵۹۸ ۱۰۳۶
۲ شب ۷ صفر ۱۳۹۸ یا حسن ای به فدایت پدر و مادرم زمینه ۴ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۱۱۱۶۵ ۲۸۱۹