شب ۷ صفر ۱۳۹۸

شب ۷ صفر ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۲ قطعه، ۱۰ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شب ۷ صفر ۱۳۹۸ دوباره با آه و زاری روضه ۶.۶ ۶:۵۲ ۰ ۰ ۵۴۰۵ ۹۰۷
۲ شب ۷ صفر ۱۳۹۸ یا حسن ای به فدایت پدر و مادرم زمینه ۴ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۱۰۸۴۵ ۲۵۱۷