۲۰ مهر ۱۳۹۸

۲۰ مهر ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ دوباره حال قلبمو نگات عوض کرد زمینه ۹.۴ ۹:۴۸ ۰ ۰ ۹۴۳۰ ۴۰۴۷
۲ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ رو قلبم داغت شد آوار شور ۶.۸ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۲۹۹۲ ۱۵۹۸
۳ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ داری روی سرم سایه واحد ۴.۹ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۲۰۵۰ ۱۲۲۹
۴ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ نفس نفس با حسین شور ۴.۹ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۴۳۶۸ ۲۱۴۶
۵ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ خیلی سخته که بپرسن زائری شور ۳ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۳۰۰۶ ۱۸۱۳