اربعین حسینی ۱۳۹۸

اربعین حسینی ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۸ پسر فاطمه سلام سلام روضه ۹.۸ ۹:۵۰ ۰ ۰ ۲۷۹۷ ۷۳۳
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۸ تو رو میون قتلگاه غریب گیر آوردنت زمینه ۴.۱ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۳۵۳۵ ۱۵۸۸
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۸ من زینبم صاحب پرچم حیدرم زمینه ۹.۱ ۹:۴۲ ۰ ۰ ۲۹۹۸ ۱۳۸۱
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۸ یاذالکرم منو ببر تا به حرم شور ۴.۱ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۲۹۲۲ ۱۴۴۶
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۸ سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود واحد ۳.۲ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۱۷۶۰ ۸۲۵
۶ اربعین حسینی ۱۳۹۸ ای به فدای روی ماهت یا صاحب اللوا تک ۳.۱ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۱۹۲۷ ۹۸۹