اربعین حسینی ۱۳۹۸

اربعین حسینی ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۴۸ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۸ پسر فاطمه سلام سلام روضه ۹.۸ ۹:۵۰ ۰ ۰ ۳۶۷۶ ۱۰۳۲
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۸ تو رو میون قتلگاه غریب گیر آوردنت زمینه ۴.۱ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۴۳۱۹ ۲۰۳۶
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۸ من زینبم صاحب پرچم حیدرم زمینه ۹.۱ ۹:۴۲ ۰ ۰ ۳۶۷۲ ۱۷۲۹
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۸ یاذالکرم منو ببر تا به حرم شور ۴.۱ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۳۵۹۴ ۱۹۷۱
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۸ سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود واحد ۳.۲ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۲۲۱۳ ۱۰۵۵
۶ اربعین حسینی ۱۳۹۸ ای به فدای روی ماهت یا صاحب اللوا تک ۳.۱ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۲۴۷۸ ۱۲۶۲