شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸

شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ گفتم که عمر ماه صفر رو به آخر است روضه ۵.۷ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۷۲۸ ۲۱۷
۲ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ دوباره اشک ماتم مصیبت همینه روضه ۶ ۶:۱۳ ۰ ۰ ۲۹۹ ۱۶۳
۳ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ صل علی سیدنا المصطفی زمینه ۶.۳ ۶:۲۹ ۰ ۰ ۸۶۰ ۵۰۷
۴ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ کریم اونه که ما رو خودش صدا می زنه زمینه ۶.۲ ۶:۲۳ ۰ ۰ ۱۰۳۳ ۶۱۱
۵ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ رسیدم به شب های تو نوحه ۴.۷ ۴:۴۵ ۰ ۰ ۵۷۸ ۳۱۰
۶ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ خوشم که از ازل شدم به درگهت گدا حسن واحد ۴.۶ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۵۹۰ ۳۵۶
۷ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ اگه غریب ندیدی یه سر برو مدینه شور ۳.۱ ۳:۰۰ ۰ ۰ ۱۲۷۵ ۵۸۱