شب ۲۷ صفر ۱۳۹۸

شب ۲۷ صفر ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۲ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۸ میون این همه مردم منو نوکر خطابم کن زمینه ۵.۲ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۸۷۹۰ ۳۲۰۳
۲ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۸ در قتلگاهت آمدم و سر نداشتی واحد ۳.۶ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۱۰۷۴ ۶۷۲
۳ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۸ امید فردامه ضامن عقبامه شور ۳.۲ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۲۸۳۲ ۱۵۷۹