میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۸

میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۸ این ماه ربیع است که دل برده به یغما مدح ۷.۳ ۷:۳۲ ۰ ۰ ۴۶۸ ۱۵۶
۲ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۸ نیر اعظم اومد و نور خدا دمیده شد در عالمین سرود ۷.۵ ۷:۵۲ ۰ ۰ ۳۷۹ ۲۴۰
۳ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۸ عشق تو تو خونمونه جونمون نثاره سرود ۶.۱ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۳۴۳ ۲۵۰
۴ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۸ علی صفات حق علی برکات حق سرود ۲.۴ ۲:۱۹ ۰ ۰ ۵۰۲ ۳۱۶