میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۸

میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۸ یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا مدح ۸.۵ ۸:۵۴ ۰ ۰ ۵۱۲ ۱۷۱
۲ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۸ عزیز عالم اومده شرف آدم اومده سرود ۶.۳ ۶:۲۸ ۰ ۰ ۴۷۳ ۲۷۳
۳ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۸ نسیم رحمت می رسه دوباره سرود ۸.۹ ۹:۲۲ ۰ ۰ ۴۱۸ ۲۶۰
۴ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۸ حیدر همه عاشق و تویی دلبر سرود ۳.۷ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۶۱۰ ۳۵۹