آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱

آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱

از حسين فيصل، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ تستاهل اكثر ۵.۵ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۱۵۵ ۴۷
۲ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ خيمة حسينية ۷ ۷:۱۷ ۰ ۰ ۶۷ ۲۵
۳ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ صحت وينك ۸ ۸:۱۹ ۰ ۰ ۴۴ ۲۳
۴ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ زفة موت ۴.۹ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۴۶ ۲۸
۵ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ دخيلك ۴.۸ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۴۱ ۲۴
۶ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ وينه يوسف ؟ ۷.۸ ۸:۰۸ ۰ ۰ ۵۱ ۲۰
۷ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ آنه الغريبه ۵.۵ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۴۶ ۲۶
۸ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ اترك الدنيا ۴.۵ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۴۸ ۳۱