شب ۲۷ صفر ۱۳۹۸

شب ۲۷ صفر ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۸ توی گودال افتادی زمینه ۳.۹ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۳۶۲ ۲۸۰
۲ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۸ من که می دونم این عشق رو تو بودی که شروع کردی شور ۷.۴ ۷:۴۵ ۰ ۰ ۳۴۲ ۳۱۳
۳ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۸ طی میشه روز و شبم تو روضه شور ۴.۱ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۲۱۹ ۲۶۴
۴ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۸ کربلا خوابم و رؤیامه شور ۴.۴ ۴:۳۲ ۰ ۰ ۲۴۶ ۲۶۸