شب ۲۹ صفر ۱۳۹۸

شب ۲۹ صفر ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۸ هر کی سینه زده اون حسابش جداست زمینه ۴ ۴:۰۶ ۰ ۰ ۲۲۷ ۲۳۱
۲ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۸ اولین باری که اومدم حرم شور ۴.۷ ۴:۵۱ ۰ ۰ ۱۹۹ ۲۴۳
۳ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۸ دم تموم سینه زن ها گرمه شور ۳.۸ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۱۷۱ ۲۲۴
۴ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۸ رو سرم سایه مادر دارم واحد ۳.۱ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۶۹۶ ۳۱۶
۵ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۸ شبای بدون هیئتت آقا برای ما تاریک و سرده شور ۴.۴ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۲۵۰ ۲۶۱