شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸

شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸ دارم از دوری حرمت می پوسم زمینه ۴.۷ ۴:۵۰ ۰ ۰ ۴۸۰ ۲۹۰
۲ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸ شب یلدای قبل از صبح دیدار زمینه ۵.۱ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۳۰۵ ۲۴۳
۳ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸ مگه میشه دوریتونو طاقت آورد شور ۴.۹ ۵:۰۵ ۰ ۰ ۴۲۶ ۳۰۲
۴ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸ تو دنیایی که هر روزش یه رنگیه شور ۵ ۵:۱۰ ۰ ۰ ۴۵۹ ۳۲۵
۵ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸ دل از دنیا بریدم تا بشی دنیام شور ۴.۱ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۳۵۱ ۳۱۶