۱۴ دی ۱۳۹۸

۱۴ دی ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ ۱۴ دی ۱۳۹۸ راهمونو بست فکرشم نمی کردم زمینه ۱۲.۱ ۱۲:۴۵ ۰ ۰ ۸۳۳۵ ۳۱۴۴
۲ ۱۴ دی ۱۳۹۸ حضرت زینب کعبة الرزایا شور ۳.۶ ۳:۲۸ ۰ ۰ ۳۱۴۲ ۱۴۷۵
۳ ۱۴ دی ۱۳۹۸ وای وای دنیا چه نامرده واحد ۱۰.۳ ۱۰:۵۰ ۰ ۰ ۳۴۷۰ ۱۴۴۸
۴ ۱۴ دی ۱۳۹۸ دل تنگم مست و مجنونه شور ۴.۷ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۳۶۷۷ ۱۶۶۴