شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۸

شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۲ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۸ ارباب ارباب ای عشق ناب شور ۴.۶ ۴:۴۱ ۰ ۰ ۷۴۶۶ ۲۶۴۷
۲ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۸ بی تو پاییزی و سرده واحد ۹.۵ ۱۰:۰۵ ۰ ۰ ۲۳۳۰ ۱۲۶۸