شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۸

شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۸ هر چی که داشتم نذر تو کردم زمینه ۸.۲ ۸:۴۶ ۰ ۰ ۴۳۹۰ ۱۸۳۳
۲ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۸ کار و بار من جنون شور ۵.۶ ۵:۵۴ ۰ ۰ ۲۸۶۰ ۱۷۶۲
۳ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۸ دلخوشی تموم سال من واحد ۴.۷ ۵:۰۰ ۰ ۰ ۱۸۶۱ ۱۲۴۷