شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۸

شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۳ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۸ معجزات چشم زهرا عرش اعظم ساخته شعرخوانی ۷.۱ ۷:۳۸ ۰ ۰ ۱۰۱۸ ۲۷۲
۲ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۸ ای ز نبی ربوده دل روی خدانمای تو زمینه ۴.۲ ۴:۳۲ ۰ ۰ ۱۱۴۱ ۵۸۳
۳ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۸ دردا که پیر گشتم در موسم جوانی زمینه ۷.۱ ۷:۳۱ ۰ ۰ ۱۲۱۹ ۷۴۳