شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۸

شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۸ بزرگ مدینه بزرگ همه روضه ۸.۲ ۸:۳۸ ۰ ۰ ۳۳۵۹ ۸۹۶
۲ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۸ مدینه غرق شرار و دود است زمینه ۳.۵ ۳:۳۱ ۰ ۰ ۳۱۶۹ ۱۷۴۵
۳ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۸ به جمعیت کفایت کرد امیرالمؤمنین ما را زمینه ۲.۳ ۲:۱۷ ۰ ۰ ۳۱۰۶ ۱۴۸۷
۴ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۸ من از شام زفاف خود فدایی علی بودم زمینه ۳.۶ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۲۹۰۰ ۱۴۷۰
۵ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۸ تا قلب من نگشته از غصه پاره مادر واحد ۳.۱ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۲۸۰۴ ۱۱۸۶