شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۸

شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۸ پرستوی مهاجرم چرا ز لانه می روی روضه ۷ ۷:۲۳ ۰ ۰ ۱۶۷۱ ۴۲۵
۲ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۸ دخترم خوش آمدی جای تو در دنیا نبود زمینه ۵.۶ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۱۸۹۰ ۷۹۹
۳ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۸ عبد توام اگر ز کرم باورم کنی زمینه ۵ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۱۷۳۳ ۶۸۱
۴ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۸ تعالی الله چنان ز سیلی زدی بر صورت دریا واحد ۶.۹ ۷:۱۴ ۰ ۰ ۹۳۰ ۴۵۲