شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸

شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸ چه زود گذشت دو ماه رؤیایی زمینه ۸.۵ ۹:۰۸ ۰ ۰ ۷۵۴ ۲۷۹
۲ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸ تویی که من به تو دل دادم شور ۳.۷ ۳:۵۳ ۰ ۰ ۷۴۰ ۳۴۵
۳ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸ میون این همه مردم منو نوکر خطابم کن شور ۴.۶ ۴:۵۰ ۰ ۰ ۶۲۴ ۲۹۱