ظهر شهادت فاطمیه اول ۱۳۹۸

ظهر شهادت فاطمیه اول ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۷ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ ظهر شهادت فاطمیه اول ۱۳۹۸ تنها ماندم رفتی زهرا من جا ماندم زمینه ۵.۳ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۴۲۶ ۲۸۵
۲ ظهر شهادت فاطمیه اول ۱۳۹۸ با صدای مناجاتت شبا مادر بیدار میشم زمینه ۶.۸ ۷:۰۵ ۰ ۰ ۱۹۵ ۲۴۱
۳ ظهر شهادت فاطمیه اول ۱۳۹۸ به زیر بارون از غمت می خونم زمینه ۳.۷ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۲۱۴ ۲۲۵
۴ ظهر شهادت فاطمیه اول ۱۳۹۸ غم نمیشه با تو غم بمونه شور ۵.۲ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۲۴۱ ۳۳۳
۵ ظهر شهادت فاطمیه اول ۱۳۹۸ زندگیم پای روضه پر تلاطمه شور ۲.۹ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۱۶۸ ۲۰۹
۶ ظهر شهادت فاطمیه اول ۱۳۹۸ من با تو مأنوسم شور ۳.۱ ۳:۰۲ ۰ ۰ ۲۱۳ ۲۳۵
۷ ظهر شهادت فاطمیه اول ۱۳۹۸ مثل علی ابهت داره شور ۳ ۲:۵۸ ۰ ۰ ۵۸۰ ۲۸۱