ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۸

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۸ ممدوحه کردگار اعجوبه روزگار زمینه ۹ ۹:۴۳ ۰ ۰ ۶۵۴۳ ۱۹۰۲
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۸ یا امین الله فی ارضه شور ۵.۶ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۴۸۴۹ ۱۷۲۶
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۸ خدا رو شکر غم حسین غم ماست شور ۳.۵ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۲۳۱۸ ۱۱۰۸
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۸ ای آسمان عاطفه عالمی به نخ چادر تو دخیله واحد ۶.۲ ۶:۳۷ ۰ ۰ ۲۱۵۳ ۹۴۹
۵ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۸ از تموم روزگار من فقط تو رو می خوام شور ۵.۳ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۲۷۷۴ ۱۴۴۰
۶ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۸ دست تقدیر گریه می کنه ای وای شور ۵.۴ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۳۱۸۱ ۱۲۹۰