شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۸

شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۸ وای از داغ مادر غم میباره از چشای حیدر زمینه ۷.۷ ۸:۱۳ ۰ ۰ ۱۶۵۱ ۷۵۶
۲ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۸ آتام آنام سنه قوربان شور ۵.۴ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۲۰۰۷ ۱۲۴۶
۳ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۸ می شویمت ای همسرم با اشک چشمانم تو را واحد ۸.۲ ۸:۴۰ ۰ ۰ ۹۹۰ ۷۱۶
۴ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۸ من زنده ام به تمنای علی تک ۷.۱ ۷:۳۴ ۰ ۰ ۱۶۹۰ ۸۲۵