ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸

ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸

از حاج عبدالرضا هلالی، ۷ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ مادر نیمه جون تو رو جون زینبت زنده بمون شور ۶.۳ ۶:۴۲ ۱ ۱ ۵۹۷ ۲۲۸
۲ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ بین دیوار و درم فضه بیا نوحه ۹ ۹:۴۲ ۱ ۱ ۱۹۱ ۱۲۳
۳ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ تا نهان زیر گلت ای گل رعنا کردم واحد ۴.۱ ۴:۲۲ ۱ ۱ ۱۸۵ ۱۰۸
۴ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ ای مادر حسین و حسن دیده باز کن واحد ۱.۹ ۱:۵۳ ۱ ۱ ۱۲۷ ۹۴
۵ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ سلام عصمت الله کبری سلام شور ۶.۸ ۷:۲۰ ۱ ۱ ۳۷۹ ۱۷۹
۶ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ تو کل دنیا مادر فقط به تو دل بستم شور ۳.۷ ۳:۵۵ ۱ ۱ ۴۳۶ ۲۴۵
۷ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ داره خودش رو می زنه شور ۵ ۵:۱۹ ۱ ۱ ۳۰۵ ۱۷۹