میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸

میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ فتبارک الله احسن الخالقین سرود ۷.۲ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۱۹۱۲ ۶۶۲
۲ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ هزاران سال نوری قبل خلقت خلق شد زهرا مدح ۴.۴ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۵۰۲ ۲۴۶
۳ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ هر دختری که ام ابیها نمی شود مدح ۲.۲ ۲:۰۶ ۰ ۰ ۴۰۲ ۲۲۰
۴ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ مهربون ترین مادر دنیا دنیا اومده سرود ۲.۷ ۲:۳۴ ۰ ۰ ۸۸۵ ۴۱۱
۵ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ یا امین الله فی ارضه سرود ۴.۶ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۲۴۷۲ ۶۵۳