میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۸

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۸ نور مصلی یا علی یا علی یا علی سرود ۵.۲ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۲۷۷۴ ۸۰۳
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۸ دوش رفتم مسجد کوفه بدیدم روی منبر مدح ۷.۳ ۷:۳۶ ۰ ۰ ۱۷۳۵ ۵۷۷
۳ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۸ با حال دل یا علی سرود ۴.۷ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۱۶۳۹ ۶۱۳