شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۸

شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۸ دوباره چشمام پر از اشک زمینه ۶.۶ ۶:۵۳ ۰ ۰ ۳۶۱ ۱۸۴
۲ شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۸ سید الشباب نفس من بندته نفس بوتراب شور ۱۱.۱ ۱۱:۴۵ ۰ ۰ ۴۱۲ ۲۴۲
۳ شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۸ مرا در تن بود تا جان علی گویم علی جویم تک ۶.۳ ۶:۳۴ ۰ ۰ ۶۵۰ ۲۲۸