شب ششم محرم ۱۳۹۹

شب ششم محرم ۱۳۹۹

از وحید شکری، ۱۰ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۹ ای یادگار حسنم زمینه ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۴۰۲ ۱۴۷
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۹ رسیده از دل خیمه زمینه ۲.۸ ۲:۴۶ ۰ ۰ ۱۵۷ ۱۱۰
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۹ دوباره دل صبورم شکست شور ۴.۹ ۵:۰۵ ۰ ۰ ۳۳۲ ۱۸۱
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۹ با نعره های حیدری شور ۳.۱ ۳:۰۸ ۰ ۰ ۳۰۱ ۱۵۰
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۹ میره سمت میدون غزال حسن واحد ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۱۶۹ ۹۵
۶ شب ششم محرم ۱۳۹۹ به نام نامی اولیاء مخدره زینب واحد ۳.۷ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۲۲۴ ۱۲۳
۷ شب ششم محرم ۱۳۹۹ لشکر عدو فراری شده شور ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۲۷۳ ۱۵۴
۸ شب ششم محرم ۱۳۹۹ عشق قد رعنای اباالفضل شور ۴.۵ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۲۹۴ ۱۴۴
۹ شب ششم محرم ۱۳۹۹ قاسم گیسو قاسم رخ بی همتا شور ۲.۷ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۲۲۷ ۱۳۷
۱۰ شب ششم محرم ۱۳۹۹ عموجان چی اومد سر پیکرت شور ۳.۹ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۱۹۱ ۱۲۷