شب هفتم محرم ۱۳۹۹

شب هفتم محرم ۱۳۹۹

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۲۱ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ لالا گل مادر زمینه ۵.۲ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۲۷۱ ۱۱۵
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ باز زدم آقا به تو رو شور ۵.۷ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۳۵۸ ۱۶۸
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ بیاید امشب همراه مادر واحد ۸.۴ ۸:۵۴ ۰ ۰ ۱۲۲ ۸۴
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ منم اون حسرتیه بیچاره شور ۵.۹ ۶:۰۷ ۰ ۰ ۴۶۵ ۱۳۵