شب تاسوعا ۱۳۹۹

شب تاسوعا ۱۳۹۹

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۹ حالا که میری یه وقت دیر نکنی روضه ۴.۵ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۲۸۲ ۶۲
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۹ منم گدای اون مردی که آقای همه مرداست زمینه ۴.۹ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۲۸۶ ۱۱۸
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۹ یا قمر العشیره به غیر تو کسی نیست زمینه ۴.۷ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۲۸۳ ۸۱
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۹ آقا اباالفضل فرمانروای کشور دل ها واحد ۵.۸ ۵:۵۴ ۰ ۰ ۱۹۰ ۸۱
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۹ راه افتاده سمت دریا واحد ۳.۹ ۳:۵۳ ۰ ۰ ۱۳۵ ۷۱
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۹ نفسم تسبیحه اگه من برای تو گریه کنم شور ۴.۱ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۲۰۸ ۱۲۳