شب تاسوعا ۱۳۹۹

شب تاسوعا ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۴۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۹ پشت و پناه حرم زمینه ۶.۲ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۱۲۷۶ ۳۹۸
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۹ قمر العشیره تا ابد امیره شور ۵.۴ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۸۹۱ ۳۱۶
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۹ به روی خاکا شاخه های یاس افتاده ای وای واحد ۹.۵ ۹:۴۱ ۰ ۰ ۵۲۷ ۲۲۷
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۹ تا روز محشر پرچمت بالاست عباس واحد ۹.۳ ۹:۳۲ ۰ ۰ ۴۳۴ ۱۹۰
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۹ عشقم از قدیم الایامه اباالفضل واحد ۵.۹ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۴۷۶ ۲۰۷
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۹ لبم خشکیده اما دلم از دوریت آبه شور ۷.۴ ۷:۲۹ ۰ ۰ ۸۱۷ ۲۸۹