شب عاشورا ۱۳۹۹

شب عاشورا ۱۳۹۹

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۹ داری میری از حرم روضه ۴ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۱۴۸ ۳۶
۲ شب عاشورا ۱۳۹۹ این سحر تاریکه زمینه ۵.۳ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۱۲۴ ۵۶
۳ شب عاشورا ۱۳۹۹ ای رحمت خدا سلطان کربلا تک ۲.۶ ۲:۴۳ ۰ ۰ ۸۱ ۵۳
۴ شب عاشورا ۱۳۹۹ نفسم تسبیحه اگه من برای تو گریه کنم شور ۵.۱ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۱۲۰ ۶۸